Πολιτικές Αειφορίας και Ποιότητας & Ισολογισμοί

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ – Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΑΣ

Η εταιρεία μας, αντιλαμβανόμενη τις προκλήσεις των καιρών και μελετώντας τους 17 στόχους των Ηνωμένων Εθνών για την αειφορία και τη βιώσιμη ανάπτυξη (θέτοντας 6 προτεραιότητες), αναπροσαρμόζει τη στρατηγική της. Θεσπίζει την παρούσα πολιτική αειφορίας που αφορά το σύνολο των λειτουργιών της, δίνοντας προτεραιότητα στην περιβαλλοντική προστασία, στις άριστες εργασιακές σχέσεις, στην εταιρική κοινωνική ευθύνη και τη διαρκή βελτίωση.

Οι δεσμεύσεις μας ειδικότερα είναι:

Για το περιβάλλον

 • Δεσμευόμαστε για τη συνεχή συμμόρφωση μας με το σύνολο της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, σε κάθε τομέα της λειτουργίας της επιχείρησης μας
 • Ορίζουμε εταιρικούς περιβαλλοντικούς στόχους, προγράμματα και δράσεις
 • Δίνουμε έμφαση στην προώθηση της γκάμας των οικολογικών μας προϊόντων και υπηρεσιών
 • Κάνουμε αποδοτική χρήση της ενέργειας και του νερού, προστατεύουμε τους φυσικούς πόρους
 • Ακολουθούμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα για τη διαχείριση των αποβλήτων με έμφαση στην επαναχρησιμοποίηση και ανακύκλωση
 • Στο σύνολο της συνεργασίας μας με τους συνεργάτες μας η αειφορία αποτελεί παράμετρο αξιολόγησης και προωθούμε λύσεις που να είναι βιώσιμες, οικονομικά και περιβαλλοντικά
 • Εκπαιδεύουμε συστηματικά το προσωπικά μας σε θέματα αειφορίας, περιβαλλοντικής διαχείρισης και υγείας και ασφάλειας

Για το προσωπικό

 • Υιοθετούμε τις πολιτικές της Inpacs σχετικά με το code of ethics. Οι πολιτικές δίνονται στο προσωπικό και είναι αναρτημένες στον παρόν ιστότοπο της Vario
 • Συμμορφωνόμαστε με το σύνολο της νομοθεσίας για εργασιακά θέματα (μισθοδοσία, ώρες εργασίας)
 • Θέτουμε εργασιακούς στόχους με πρώτη προτεραιότητα την ίση μεταχείριση, την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενώ έχουμε δημιουργήσει ένα εργασιακό περιβάλλον χωρίς διακρίσεις φύλλου, θρησκείας, ηλικίας, εθνικότητας, σεξουαλικών προτιμήσεων και αναπηρίας
 • Προτεραιότητα μας η υγεία και η ασφάλεια στην εργασία με στόχο τα μηδενικά εργασιακά ατυχήματα
 • Εκπαιδεύουμε όλο το προσωπικό μας συνεχώς με στόχο την ολοένα καλύτερη παροχή υπηρεσιών
 • Ενισχύουμε το προσωπικό μας με παροχές υγείας και άλλες παροχές που βελτιώνουν το επίπεδο διαβίωσης

Τοπική κοινωνία και εφοδιαστική αλυσίδα

 • Προωθούμε, όσο το δυνατόν εφικτό, την οικολογική μας γκάμα στους πελάτες μας και στην αγορά της επικράτειας μας
 • Ενημερώνουμε για τις οικολογικές λύσεις της καθημερινότητας με newsletters και άλλα μέσα όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη
 • Κάνουμε δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης εντός και εκτός του οργανισμού μας
 • Ενθαρρύνουμε τις πρωτοβουλίες, την εθελοντική εργασία, τη συμμετοχή σε δράσεις
 • Μεταφέρουμε το μήνυμα στις επόμενες γενεές
 • Παρουσιάζουμε ετησίως την εταιρική μας απόδοση με την αναφορά αειφορίας

Η πολιτική αειφορίας κοινοποιείται στα ενδιαφερόμενα μέρη ενώ αναρτάται στον διαδικτυακό μας τόπο.

Ταύρος (Αθήνα), 01.03.2021

Ο Γενικός Διευθυντής

 


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται στην αγορά και μεταπώληση επαγγελματικού εξοπλισμού (προϊόντα μπάνιου, χαρτιά και πανιά καθαρισμού, απορρυπαντικά, εργαλεία καθαρισμού κ.α.) και έχει αναπτύξει ένα Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας βάσει του Προτύπου ISO 9001:2015 με το οποίο έχει πιστοποιηθεί.

Η εταιρεία δεσμεύεται ειδικότερα ώστε να:

 • Συμμορφώνεται με το σύνολο της νομοθεσίας, σε κάθε τομέα της λειτουργίας της επιχείρησής
 • Ορίζει μετρήσιμους και αντικειμενικούς στόχους ποιότητας ανά διεργασία τους οποίους παρακολουθεί συστηματικά με σκοπό τη βελτίωση της εταιρείας
 • Ικανοποιεί τις απαιτήσεις και τις ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών
 • Ικανοποιεί τις εφαρμοστέες απαιτήσεις που προκύπτουν από απαιτήσεις και ανάγκες των ενδιαφερομένων μερών και απαιτήσεις της νομοθεσίας
 • Προβαίνει σε συνεχή βελτίωση του συστήματος διαχείρισης της ποιότητας
 • Παρέχει τους απαραίτητους πόρους για την απρόσκοπτη, αποδοτική και αποτελεσματική λειτουργία της
 • Παρακολουθεί, μετράει και αξιολογεί τις κρίσιμες παραμέτρους και διεργασίες ώστε να εξασφαλίζεται η ποιότητα των υπηρεσιών και των προϊόντων της
 • Εκπαιδεύει όλο το προσωπικό της συνεχώς με στόχο την ολοένα καλύτερη παροχή υπηρεσιών

Όραμα και στόχος της εταιρείας είναι:

 • Η συνεχής βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών και προϊόντων
 • Η διαρκής αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της
 • Η συνεχής βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας με την αποτελεσματική χρήση των παρακάτω εργαλείων:
  • Καθορισμός και Ανασκόπηση Στόχων
  • Ανασκόπηση Διοίκησης
  • Εσωτερικές Επιθεωρήσεις
  • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
  • Ανάλυση δεδομένων που προκύπτουν από τα συμπληρωμένα αρχεία

Η πολιτική ποιότητας:

 • Είναι διαθέσιμη και διατηρείται ενήμερη ως τεκμηριωμένη πληροφορία
 • Γνωστοποιείται, γίνεται κατανοητή και εφαρμόζεται εντός του Οργανισμού με ανάρτησή της εντός του χώρου και
 • Είναι στη διάθεση των σχετικών ενδιαφερομένων μερών με ανάρτησή της στο διαδικτυακό μας τόπο

Ταύρος (Αθήνα), 01.03.2021

Ο Γενικός Διευθυντής

 


 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

-Ισολογισμός 2019
vario_isologismos2019

-Ισολογισμός 2018
vario_isologismos2018

-Ισολογισμός 2017
vario_isologismos2017

-Ισολογισμός 2016
vario_isologismos2016

-Ισολογισμός 2015
vario_isologismos2015

-Ισολογισμός 2014
vario_isologismos2014

-Ισολογισμός 2013
vario_isologismos2013

-Ισολογισμός 2012
vario_isologismos2012