Όροι Χρήσης Ιστοσελίδας

 

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ  

Οι Παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης (εφεξής οι «Όροι») θεσπίστηκαν και η Ιστοσελίδα vario.com.gr παρέχεται από την εταιρεία Vario A.E. (εφεξής η «Εταιρεία»), που εδρεύει που εδρεύει στον Ταύρο Αττικής, λεωφ. Πειραιώς 205, 17778 τηλέφωνο 2103418230 φαξ 2103418232. Όλες οι αναφορές σε πρώτο πρόσωπο στους παρόντες Όρους αναφέρονται στην Εταιρεία. Για οποιαδήποτε διευκρίνιση σχετικά με τους παρόντες Όρους, μπορείτε να επικοινωνείτε με την Εταιρεία στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω.

 

  1. Όροι χρήσης και προϋποθέσεις

1.1. Οι παρόντες Όροι περιγράφουν και καθορίζουν τους όρους που διέπουν και ρυθμίζουν τη λειτουργία της παρούσας ιστοσελίδας (εφεξής «η «Iστοσελίδα») και έχουν θεσπιστεί ώστε να διασφαλίσουν την ομαλή λειτουργία της. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους Όρους πριν χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα. Χρησιμοποιώντας την Iστοσελίδα τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και πλήρως αποδεχτεί χωρίς καμία επιφύλαξη τους παρόντες Όρους. Εάν δεν αποδέχεστε οποιονδήποτε από αυτούς, μην κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας.

1.2. Οι Όροι μπορούν οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση να τροποποιηθούν και με παράλληλη ανακοίνωση και δημοσίευσή τους στην παρούσα θέση να ισχύουν για όλους τους χρήστες. Ως εκ τούτου, συνιστάται ο συχνός επανέλεγχος των παρόντων Όρων. Με τη συνέχιση της χρήσης της Ιστοσελίδας εκ μέρους των χρηστών κατόπιν της τροποποίησης τεκμαίρεται η πλήρης και ανεπιφύλακτη αποδοχή και συμμόρφωση τους με τους νέους Όρους.

 

  1. Περιορισμός ευθύνης

2.1. Η Εταιρεία δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι η χρήση της Ιστοσελίδας θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα. H πρόσβαση στην Ιστοσελίδα μπορεί να ανασταλεί προσωρινά και χωρίς ειδοποίηση σε περίπτωση βλάβης του συστήματος, συντήρησης ή επιδιόρθωσης ή για άλλους λόγους. Η  Εταιρεία δεν δύναται να προβλέπει τα χρονικά διαστήματα μη προσβασιμότητας στην Ιστοσελίδα ούτε είναι δυνατόν να γνωρίζει εκ των προτέρων ή να ελέγχει με άλλο τρόπο τη διάρκειά τους.

2.2. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε οποτεδήποτε και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση το περιεχόμενο και τις πληροφορίες (εφεξής το «Υλικό») που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας, σχετικά με τα προϊόντα ή/και τις υπηρεσίες μας. Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην είναι πλήρως ενημερωμένο ή επίκαιρο και η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση ή/και ευθύνη για αυτό.

2.3 Οι Υπηρεσίες και το Υλικό της Ιστοσελίδας παρέχονται από την Εταιρεία “ως έχουν” και η Εταιρεία αποποιείται ρητά κάθε εγγύηση, ρητή ή παρεπόμενη, συμπεριλαμβανόμενων ενδεικτικά εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό, όσον αφορά οποιαδήποτε Υπηρεσία ή Υλικό.

2.4 Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από την ισχύουσα νομοθεσία, η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη προς εσάς ή τρίτα μέρη για οποιαδήποτε ζημία που επήλθε ως αποτέλεσμα της εμφάνισης, αντιγραφής ή λήψης πληροφοριών ή υλικού από εσάς που περιέχεται στην Ιστοσελίδα. Με την επιφύλαξη τυχόν αναγκαστικών διατάξεων της εφαρμοστέας νομοθεσίας, η Εταιρεία δεν θα είναι σε καμία περίπτωση υπεύθυνη απέναντι σε εσάς ή οποιοδήποτε τρίτο μέρος για τυχόν έμμεσες, έκτακτες, παραδειγματικές, ποινικές, ειδικές επακόλουθες ή παρεπόμενες ζημίες (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας δεδομένων, εσόδων, κερδών ή άλλων οικονομικών πλεονεκτημάτων), με όποιο τρόπο και αν προκύπτουν, είτε από αθέτηση σύμβασης είτε από αδικοπραξία. Ο αποκλεισμός της ευθύνης της Εταιρείας συμπεριλαμβάνει και την πρόκληση οποιασδήποτε ζημίας από τυχόν μετάδοση οποιουδήποτε ιού στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του χρήστη.

 

  1. Πνευματικά δικαιώματα

3.1. Όλες οι πληροφορίες, τα έγγραφα, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες, τα εμπορικά σήματα, λογότυπα, γραφικά και εικόνες που παρέχονται στην Ιστοσελίδα (τα «Περιεχόμενο»), αποτελούν δικαιώματα πνευματικής ή/και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας. Η Εταιρεία δεν σας παραχωρεί καμία άδεια ή δικαιώματα ιδιοκτησίας στο Περιεχόμενο. Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση οποιουδήποτε αρχείου ή δεδομένου που περιλαμβάνεται στην Ιστοσελίδα μπορεί να αποτελέσει παραβίαση των νόμων περί πνευματικής ιδιοκτησίας, νόμων περί εμπορικών σημάτων ή προσωπικών δεδομένων.

3.2. Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, τα πνευματικά δικαιώματα, εμπορικά σήματα, τα δικαιώματα βάσης δεδομένων και άλλα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας σε όλα τα λογισμικά, πηγαίους κώδικες και κάθε άλλο περιεχόμενο και Υλικό στην Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό φωτογραφιών και γραφικών) ανήκουν στην Εταιρεία ή στους δικαιοπαρόχους της. Εκτός αν άλλως ρυθμίζεται στους παρόντες ‘Ορους, απαγορεύεται οποιαδήποτε χρήση αποσπασμάτων από την Ιστοσελίδα και για οποιοδήποτε σκοπό. Εάν παραβιάσετε οποιονδήποτε από αυτούς τους Όρους, το δικαίωμα χρήσης της Ιστοσελίδας καταργείται αυτόματα και οφείλετε να καταστρέψετε αμέσως όλα τα δεδομένα που έχετε τυχόν κατεβάσει από την Ιστοσελίδα.

3.3. Εκτός αν άλλως ορίζεται στους παρόντες Όρους, κανένα μέρος της Ιστοσελίδας δεν μπορεί να αναπαραχθεί ή να αποθηκευτεί σε οποιονδήποτε άλλο διαδικτυακό τόπο ή υπηρεσία χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας.

3.4. Απαγορεύεται η χρήση της Ιστοσελίδας μας σχετικά με οποιονδήποτε εμπορικό σκοπό ή διαδικασία, χωρίς την προηγούμενη έγκριση από την Εταιρεία.

3.5. Η Εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε νόμιμο δικαίωμα της το οποίο δεν περιλαμβάνεται ρητώς στους παρόντες Όρους.

 

  1. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων

4.1. Σύνδεσμοι και διευθύνσεις άλλων διαδικτυακών τόπων προσφέρονται αποκλειστικά για την προσωπική σας εξυπηρέτηση. Όταν χρησιμοποιείτε αυτούς τους συνδέσμους, θα μεταφέρεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο, εκτός του δικού μας ελέγχου. Ρητώς δηλώνεται με τους παρόντες Όρους ότι δεν έχουν ελεγχθεί από εμάς όλοι οι σύνδεσμοι ή/και διευθύνσεις που παρέχονται από τρίτους και η Εταιρεία δεν φέρει καμία τέτοια υποχρέωση ή/και ευθύνη σχετικά με αυτούς τους διαδικτυακούς τόπους, το περιεχόμενο τους ή τη διαθεσιμότητα τους.

4.2 Συμφωνείτε ότι δεν θα εμφανίζετε σε «πλαίσιο» (frame) ή ως «καθρέπτη» (mirror) οποιοδήποτε υλικό που περιέχεται στην Ιστοσελίδα σε οποιονδήποτε άλλο διακομιστή ή συσκευή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια της Εταιρείας.

 

  1. Παράβαση των όρων της ιστoσελίδας

Αν παραβιάσετε τους όρους αυτής της Ιστοσελίδας, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει την υπηρεσία προς εσάς χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση ή εξήγηση. Συμφωνείτε να αποζημιώσετε την Εταιρεία για οποιαδήποτε έξοδα, ζημία, απαιτήσεις, υποχρεώσεις και δαπάνες που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της αθέτησης εκ μέρους σας των παρόντων Όρων, της Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ή/και οποιονδήποτε άλλων εφαρμοστέων όρων.

 

  1. Γενικά

5.1 Τυχόν παράλειψη ή καθυστέρηση άσκησης από την Εταιρεία οποιουδήποτε δικαιώματος ή διάταξης των παρόντων Όρων δεν αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη, εκτός εάν αναγνωριστεί και συμφωνηθεί εγγράφως από την Εταιρεία. Οι όροι περιλαμβάνουν τη συνολική συμφωνία μεταξύ υμών και της Εταιρεία και υπερισχύουν όλων των προηγούμενων ή σύγχρονων διαπραγματεύσεων, συζητήσεων ή συμφωνιών, εάν υπάρχουν, μεταξύ των μερών σχετικά με το αντικείμενο που περιέχεται στο παρόν. Ωστόσο η χρήση της Ιστοσελίδας εκ μέρους σας υπόκειται στις πρόσθετες δηλώσεις αποποίησης και στις προειδοποιήσεις που ενδεχομένως εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα.

5.2 Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε όρος ή προϋπόθεση από τους παραπάνω κριθεί παράνομος, άκυρος ή μη εκτελεστός, θα διαγράφεται, θα θεωρείται ως ουδέποτε εγγεγραμμένος και σε καμία περίπτωση δεν θα επηρεάζει την ισχύ, τη δεσμευτικότητα και την εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

5.3 Οι παρόντες Όροι καθώς και η χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφορά που σχετίζεται με τη χρήση ή/και το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας θα επιλύεται αποκλειστικά από τα Δικαστήρια της Αθήνας.